informace pro rodiče

Praktická škola dvouletá – Palackého třída 515, NYMBURK 288 02

Obor vzdělávání: dvouletý obor 78-62-C/02

Název oboru: Pomocné práce v domácnosti, kuchyni a zahradě

Délka studia: 2 roky
Určeno: pro chlapce i dívky
Ukončení studia: závěrečná zkouška, žáci obdrží vysvědčení
Vhodné pro absolventy: ZŠ speciální a ZŠ praktické, praktická škola dvouletá je určená žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením,
Počet přijímaných uchazečů: 10 žáků


Uplatnění absolventů: Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunikačních službách, ve výrobních podnicích, zemědělství), případně k pokračování v dalším vzdělávání.  

Termín podání přihlášek: Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli školy do 1. března 2021 osobně nebo na adresu školy.

Přihláška: platná přihláška na stránkách MŠMT

Podmínky přijetí:

- ukončení povinné školní docházky

- doporučení školského poradenského zařízení

- lékařské potvrzení přihlášky o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor

- předpoklad pro dokončení studia

 

Termín přijímacího řízení:

duben 2022

 

- v rámci přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná

- během rozhovoru mezi odborníkem a budoucím žákem máme snahu zjistit předpoklady pro úspěšné zvládnutí dané školy  

 Místo konání přijímacího řízení: Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, příspěvková organizace

Uchazeči o vzdělávání budou k přijímacímu pohovoru pozváni písemně.
Pozvánka k přijímacímu pohovoru bude obsahovat též registrační číslo, na jehož základě se uchazeč dozví, zda bylo jeho požadavkům vyhověno.

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě ve škole.      Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí do tří pracovních dnů.

Odvolání uchazeče proti řediteli školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za žáka praktické školy dvouleté. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.                      

V případě nenaplnění počtu uchazečů budou vypsána další kola přijímacího řízení.