Informace pro rodiče

Konzultační hodiny - učitelé:

Středa                     13.30 - 15.30

 

Konzultační hodiny - výchovný poradce Mgr. Ilona Jirsová:

středa                      13.30 - 15.30

čtvrtek                         9.30 - 11.30

 

 

 

 

 

Pravidla omlouvání absence žáků

 

Omluvenou a neomluvenou nepřítomnost žáků eviduje třídní učitel.

Nepřítomnost žáka může být omluvena pouze pro nemoc nebo z vážných důvodů.

O uvolnění žáka z vyučování při předem známé nepřítomnosti žádá písemně zákonný zástupce žáka.

Zákonný zástupce předem žádá o uvolnění žáka na dobu 1 – 3 dnů třídního učitele, na dobu delší než 3 dny ředitele školy. O uvolnění z jedné vyučovací hodiny žádá zákonný zástupce příslušného vyučujícího /písemně, s podpisem rodičů a s datem/.

Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvod nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozdějido 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka /§50 zákona č.561/2004 Sb./, osobně nebo telefonicky – 325 513 946/.

Písemnou omluvenku nepřítomnosti doloží žák nejpozději do 3 dnů po nástupu do školy, jinak budou zameškané hodiny posuzovány jako neomluvené.

V odůvodněných případech je třídní učitel oprávněn požadovat potvrzení od lékaře.

V případě neomluvené absence je postupováno v souladu s Metodickým pokynem.č.j.10194/2002 – 14, k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.

 

Informace rodičům – odhlašování obědů

Obědy je nutné odhlašovat den předem, nejpozději do 13.00 hodin u vedoucí školní jídelny P. Vejtrubové (telefon 325 512 286 nebo nejlépe emailem: vejtrubova@zsdd.cz).

V první den nemoci lze oběd vyzvednout pouze v době od 11.30 – 12.00 do vlastních jídlonosičů (jinak není možné oběd vydat).

Nezaplacený oběd není možné vydat!