GDPR

Home / GDPR

Obecné informace o zpracování osobních údajů

1. Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, příspěvková organizace, Palackého třída 515, je příspěvkovou organizací zřizovanou Středočeským krajem.

V rámci zajišťování svých činností provádí školské zařízení, které je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 • Výroční zpráva
 • Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Výběrová řízení na zaměstnance
 • Pracovněprávní a mzdová agenda
 • Evidence uchazečů o zaměstnání
 • Evidence úrazů
 • Ochrana majetku a osob
 • Prezentace školského zařízení – dny otevřených dveří, web, facebook, výroční zprávy, tištěné zprávy, školní akademie, kronika
 • Žádosti o granty a dotace
 • Vedení účetnictví školy
 • Smlouvy, objednávky služeb
 • Evidence úrazů v knize úrazů
 • Záznam o úrazu
 • Potvrzení o seznámení o používání elektrických spotřebičů ve škole

Dětský domov:

 • Přijetí dítěte do zařízení na základě rozhodnutí soudu
 • Průběh pobytu
 • Ukončení pobytu
 • Dokumentace
 • Vedení zdravotní dokumentace dítěte
 • Předávání dokumentace jiným orgánům a institucím
 • Prezentace školského zařízení, vedení webových stránek, kronika
 • Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji
 • Zájmová volnočasová činnost
 • Evidence záznamů o psychické způsobilosti zaměstnanců zařízení

Praktická škola:

 • Podání přihlášky ke vzdělávání
 • Vydání rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání
 • Zápisový lístek
 • Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném středním vzdělávání
 • Předávání informací o vzdělávání
 • Organizace vzdělávání (teoretické a praktické vyučování, kurzy atd.)
 • Evidence přihlášek ke stravování
 • Doklad o seznámení se školním řádem
 • Potvrzení doby studia (studenti, absolventi)
 • Podání žádosti o uvolnění z výuky tělesné výchovy
 • Podání žádosti o vydání ročníkového vysvědčení
 • Podání žádosti o uvolnění z vyučování
 • Protokol o komisionální zkoušce
 • Informace o vzdělávání konkrétního žáka – studijní průkaz
 • Prezentace školy a zachycení její historie
 • Ukončování středního vzdělávání (bez výučního listu a bez maturitní zkoušky)
 • Žádost o vydání duplikátu závěrečného vysvědčení

Základní škola:

 • Přijetí k základnímu vzdělávání – žádost
 • Přijetí k základnímu vzdělávání – rozhodnutí
 • Odklad povinné školní docházky – žádost
 • Sdělení o vzdělávání žáka ZŠ v cizině
 • Vedení záznamů v třídní knize
 • Žádost o přijetí do školy – přestup
 • Informace k odhlášení žáka ze vzdělávání v ZŠ
 • Posudek zdravotní způsobilosti (ozdravný pobyt, výuka plavání, uvolnění žáka z tělesné výchovy, …)
 • Orientační testování žáka na přítomnost OPL
 • Uvolnění žáka z vyučování
 • Stravování v ZŠ
 • Prezentace školy
 • Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem
 • Oznámení o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání
 • Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji

Mateřská škola:

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ
 • Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • Vedení docházky v MŠ
 • Stravování v MŠ
 • Školní matrika školského zařízení
 • Režim vzdělávání dítěte v MŠ
 • Prezentace školy a zachycení její historie
 • Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem
 • Záznam z pedagogické diagnostiky dítěte
 • Oznámení o zahájení a rozhodnutí o skončení individuálního vzdělávání
 • Žádost o osvobození od úplaty z\ vzdělávání a školské služby

2. Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

V rámci akcí pořádaných či spolupořádaných školou (např. výstavy, dny otevřených dveří, vánoční akademie, exkurze, výlety, Nejmilejší koncert atd.) budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy a za účelem archivace dokumentů o životě školského zařízení. Školské zařízení nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

3. Informace o zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování většiny osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není školskému zařízení uložena zvláštním právním předpisem. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly učiněny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

4. Práva žáků, dětí a jejich zákonných zástupců

 • požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům a osobním údajům dítěte
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje
 • zpracovávané školou jsou nepřesné)
 • požadovat vymazání osobních údajů žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování
 • podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

5. Zabezpečení osobních údajů

Školské zařízení má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu
 • nově vytvořená funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve školském zařízení
 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku
 • shromažďování pouze nezbytných osobní údaje
 • již nepotřebné údaje skartovat
 • zachovávat mlčenlivost o údajích
 • neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces
 • školní řád a vnitřní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve školském zařízení
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů​:

paní Simona Čudová

tel.:  792 303 135

mail: simona.cudova@post.cz